Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Ehrmann na tému ochrany osobných údajov
Pre nás je veľmi dôležité , aby sme chránili Vaše osobné údaje, ako napr. meno, adresa, číslo telefónu alebo email. Preto pri našich internetových aktivitách prísne dodržujeme zákony na ochranu osobných údajov a zabezpečenia údajov. Ďalej uvádzame, ktoré informácie sa môžu ukladať a ako s nimi nakladáme:

Právny základ 
Nasledujúce ustanovenia o ochrane osobných údajov vás budú informovať o spôsobe a rozsahu spracovania vašich osobných údajov. Osobné údaje sú informácie, ktoré sú, resp. môžu byť, priamo alebo nepriamo priradené k vašej osobe. Ako právny základ na ochranu osobných údajov slúži v prvom rade Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej „GDPR“) a zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prístupové údaje bez väzby na konkrétnu osobu
Pre zlepšovanie obsahu našich stránok zisťujeme a ukladáme určité prístupové údaje bez väzby na konkrétnu osobu. Pokiaľ si vyžiadate súbor z našich stránok, štandardne budú zistené a uložené prístupové údaje.

Tento dátový záznam obsahuje okrem iného:

stránka, z ktorej bola vyvolaná naša stránka alebo súbor,
názov súboru a doba zobrazenia,
dátum a čas požiadavky,
množstvo prenesených údajov,
stav prístupu (t.j. či bol súbor prenesený alebo nebol nájdený apod.),
počet návštev,
IP adresa,
popis typu a verzie použitého internetového prehľadávača,
inštalovaný operačný systém a nastavené rozlišenie.

Tieto údaje sú vyhodnocované pre interné štatistické účely i pre technickú správu stránok, údaje sa neposkytujú tretím stranám ani v čiastočnej forme. Tieto anonymné údaje sú ukladané oddelene od osobných údajov a v žiadnom prípade nie sú spájané s Vášmi osobnými údajmi, takže ani spätne nie je možné vykonať väzbu na konkrétnu osobu.

Osobné údaje
Osobné údaje zisťujeme len v tom prípade, ak ich nám dobrovoľne oznámite. V rámci registrácie, dopytu, dotazníka a pod. zisťujeme predovšetkým nasledujúce osobné údaje: oslovenie, meno, adresa, email, číslo telefónu.

Pri prihlásení k odberu nášho informačného materiálu sa zisťujú nasledujúce osobné údaje: Vaše meno a email.

Vami poskytnuté osobné údaje (oslovenie, meno, adresa, email, telefónne číslo) ukladáme v súlade so zákonom a v súlade s požiadavkami nemeckého spolkového zákona na ochranu osobných údajov a zákona o telekomunikáciách. Samozrejme, bude so všetkými Vášmi údajmi dôverne nakladané a tieto údaje nebudú poskytnuté alebo predané tretej strane.

Využitie osobných údajov
Vaše osobné údaje použijeme bez Vášho špeciálneho súhlasu len za účelom vybavovania Vašej požiadavky, realizácie objednávky a pod. Za účelom dodania tovaru však musíme poskytnúť Vašu adresu našej doručovacej službe. Poskytovatelia doručovacích služieb sú povinní s Vašimi údajmi zaobchádzať dôverne a výlučne pre účely doručenia zásielky. Pre realizáciu platby sa Vaše platobné údaje poskytujú oprávnenej banke. Osobné údaje zákazníkov neposkytujeme tretím stranám. Napriek tomu sme oprávnení v konkrétnych prípadoch poskytnúť príslušným úradom informácie o Vašich údajoch, ak budú Vaše údaje vyžiadané pre účely splnenia zákonných opatrení (napr. z dôvodu trestného stíhania).

Bez Vášho súhlasu nebudeme Vaše údaje využívať pre účely reklamy, vykonávania prieskumu trhu alebo mienky.
Pri objednávke nášho informačného materiálu vyjadrujete svoj súhlas s tým, že Vaše meno a email budeme využívať pre vlastné reklamné účely. Súhlas s uložením a využitím svojho mena a emaila pre zaslanie informačného materiálu môžete kedykoľvek zrušiť s účinnosťou v budúcnosti zaslaním emailu na adresu info@erhmann.de alebo zrušením objednávky informačného materiálu.

Deti
Prosím, dbajte na to, že deti mladšie ako 16 rokov nám nesmú bez súhlasu svojich rodičov alebo dozerajúcej osoby sprostredkovať žiadne osobné údaje. Všetkým rodičom alebo dozoru odporúčame, aby svoje deti poučili o bezpečnom a zodpovednom použití osobných údajov na internete. V žiadnom prípade nebudeme osobné údaje vedome získané od detí ukladať alebo inak využívať alebo bez súhlasu poskytovať tretím stranám.

Súbory cookie
Táto stránka používa súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré Váš internetový prehľadávač ukladá na Vašom počítači. Pri opakovanej návšteve príslušnej stránky umožňujú súbory cookie opätovnú identifikáciu Vášho počítača. To má za následok, že napr. údaje, ktoré ste už raz zadali, sú k dispozícii pri novom vyplňovaní objednávacieho tlačiva. Bežne používame súbory cookie, ktoré budú po ukončení prehľadávača vymazané z Vášho pevného disku (tzv. dočasné súbory cookie). Ostatné súbory cookie zostávajú vo Vašom počítači a zaisťujú, že Váš počítač bude pri Vašej budúcej návšteve stránok znovu identifikovaný (tzv. permanentné súbory cookie).
Uloženie súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť v nastavení Vášho prehľadáča voľbou funkcie "blokovať súbory cookie". Poukazujeme však na to, že v tomto prípade už nebude očividne možné využívať naše stránky v plnom rozsahu.

Google Analytics
Okrem toho táto stránka používa systém Google Analytics, čo je služba analýzy webu od spoločnosti Google Inc.. Google Analytics tiež používa tzv. "cookies" teda textové súbory uložené vo Vašom počítači k analýze použitia webovej stránky z Vašej strany. Informácie generované súborom cookie pri Vašom používaní tejto webovej stránky (spolu s Vašou IP adresou) sa prenášajú na servre spoločnosti Google umiestnené najmä v USA a tam sa uložia. Spoločnosť Google tieto informácie používa k vyhodnoteniu Vášho použitia webovej stránky, aby zostavil hlásenie o webových aktivitách pre prevádzkovateľov webových stránok a k poskytovaniu ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu. Spoločnosť Google tieto informácie prípadne poskytne i tretím stranám, v prípade, že je to zákonom predpísané alebo ak budú tretie osoby tieto dáta spracovávať z poverenia spoločnosti Google. Viac aktuálnych informácií pravidlách spoločnosti Google o ochrane Vášho súkromia nájdete priamo na stránke spoločnosti Google: privacy.google.sk/your-data.html. Inštalácii cookies možno príslušným nastavením softwaru Vášho prehliadača zabrániť, upozorňujeme Vás však na to, že následne nebudete môcť v plnom rozsahu využiť všetky funkcie tejto webovej stránky. Návštevou tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním dát, ktoré o Vás takto zhromaždí, zo strany spoločnosti Google vyššie popísaným spôsobom a k vyššie popísanému účelu. Súhlas so zhromažďovaním a ukladaním dát možno kedykoľvek s účinnosťou do budúcna odvolať. Môžete si nainštalovať Google Analytics Browser Add-On, aby sa zablokovalo odosielanie dát do Google pre analytické účely. Podrobnosti nájdete na tools.google.com/dlpage/gaoptout . Vzhľadom k diskusii okolo použitia analytických nástrojov s kompletnými IP adresami upozorňujeme na to, že táto webová stránka používa systém Google Analytics s rozšírením "_anonymizlp()", takže sa IP adresy ďalej spracovávajú iba v skrátenej verzii, aby sa vylúčila možnosť ich priameho spojenia s osobami.

Sledovanie
Na tejto stránke pomocou technológie spoločnosti etracker GmbH (www.etracker.com) zbierať a ukladať údaje pre účely marketinga a optimalizácie. Z týchto údajov sa dá pod pseudonymom vytvoriť profil užívateľa. Údaje získané technológiou etracker sa bez osobitného súhlasu sledovanej osoby nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka týchto stránok a nie sú spájané s osobnými údajmi nositeľa pseudonymu. Získavania a ukladanie údajov môžete kedykoľvek zakázať s účinnosťou v budúcnosti.

http://www.etracker.de/privacy?et=lSEho9

Bezpečnosť
Spoločnosť Ehrmann zaisťuje bezpečnosť Vašich osobných údajov. Vaše údaje starostlivo chránime pred stratou, sfalšovaním, manipuláciou, poškodením a prístupom alebo zverejnením bez oprávnenia.

Práva
Máte právo získať na základe žiadosti bezplatný prístup k osobným údajom uchovávaným k vašej osobe.
Súčasne máte pri splnení zákonných predpokladov právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov , právo na vymazanie vašich osobných údajov  a na obmedzenie ich spracúvania.
Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia EÚ prináleží vám právo namietať v zmysle čl. 21 Nariadenia EÚ. Pokiaľ namietate proti spracúvaniu osobných údajov, do budúcnosti sa viac spracúvanie nebude realizovať, pokiaľ Ehrmann nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody pre ďalšie pokračovanie spracúvania, ktoré prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.
Pokiaľ ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov.
Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia EÚ, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek s účinkami do budúcnosti odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre oblasť ochrany osobných údajov, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Na Vašu žiadosť Vám kedykoľvek poskytneme úplnú a bezplatnú informáciu o údajoch uložených o Vašej osobe alebo firme, vykonáme ich opravu, zablokovanie alebo vymazanie. Zároveň radi odpovieme na všetky Vaši otázky, týkajúce sa získavania, uloženia a využívania Vašich údajov. Vaše otázky týkajúce sa zbierania, ukladania a používania Vašich údajov radi zodpovieme. V tejto súvislosti sa, prosím, obráťte na:

EHRMANN AG
OBERSCHÖNEGG IM ALLGÄU
Pracovník poverený ochranou údajov pán Peter Weigel
Hauptstraße 19
87770 Oberschönegg
Telefón: +49 8333 301-0
Fax: +49 8333 301-310
E-Mail: dataprotection(at)ehrmann.com

Stav: Máj 2018