Ochrana údajov

1.) Spoločnosť Ehrmann o téme ochrany údajov
Ochrana a bezpečnosť vašich (osobných) údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto pri svojich aktivitách na webových lokalitách striktne dodržiavame zákony o ochrane a bezpečnosti údajov. V rámci našej zodpovednosti vyplývajúcej zo zákona o ochrane údajov prostredníctvom nadobudnutia účinnosti všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (nariadenie (EÚ) 2016/679; ďalej len: „GDPR“) sme si zadali dodatočné povinnosti na zaistenie ochrany osobných údajov osoby dotknutej spracovaním (ako na dotknutú osobu sa na vás ďalej obrátime s osloveniami „zákazník“, „používateľ“, „vy“, „vám“ alebo „dotknutá osoba“).

Pokiaľ rozhodujeme samostatne alebo spolu s ostatnými o účeloch a prostriedkoch spracovávania údajov, obsahuje to povinnosť informovať vás transparentne o druhu, rozsahu, účele, dobe trvania a právnom základe spracovávania (pozrite čl. 13 a 14 GDPR). Týmto prehlásením (ďalej len: „Vyhlásenie o ochrane údajov“) vás informujeme o tom, akým spôsobom spracovávame vaše osobné údaje.


Meno a adresa osoby zodpovednej za spracovanie:


EHRMANN SE
A.-Ehrmann-Straße 2
87770 Oberschönegg
Telefón: +49 8333 301-0
Fax: +49 8333 301-310
E-mail: info(at)ehrmann.de
 

Ďalšie informácie o našej spoločnosti nájdete v časti impresum na našej internetovej stránke.


2.) Právny základ
Právnym základom pre spracovanie údajov pri návšteve našej internetovej stránky je čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. a) GDPR v prípade, že ste poskytli dobrovoľne súhlas, inak platí čl. 6 ods. 1 písm. b), ako aj čl. 6 ods. 1 písm. f).

Pre procesy spracovania, ktoré vykonávame, uvádzame v nasledujúcom texte vždy aplikovaný právny základ.

Pri vyvolaní našej internetovej stránky zhromažďujeme iba osobné údaje, ktoré váš prehliadač bez vášho pričinenia prenesie na náš webový server. Tieto informácie sú potrebné na to, aby vám umožnili prezerať našu internetovú stránku, a slúžia na zaistenie a zlepšenie bezpečnosti a stability našej internetovej stránky. Nasledujúce údaje o prístupe sa jednotlivo spracovávajú automaticky, keď vyvoláte našu internetovú stránku:

 • stránka, z ktorej sa vyžiadala naša internetová stránka alebo súbor,
 • názov súboru a doba zotrvania,
 • dátum a čas vyžiadania,
 • množstvo prenesených údajov,
 • stav prístupu (t. j. či sa súbor preniesol alebo možno nenašiel atď.),
 • počet návštev,
 • popis typu ako aj verzie použitého internetového prehliadača,
 • operačný systém a nastavené rozlíšenie,
 • IP adresa,
 • rozdiel časového pásma v porovnaní s greenwichským časom,
 • jazyk a verzia softvéru prehľadávača.

Tieto údaje sa vyhodnocujú na interné štatistické účely ako aj na účely technickej administratívy internetových stránok;
 
Okrem toho uplatňujeme osobné údaje, len ak nám ich sprostredkujete dobrovoľne. Pojem osobné údaje obsahuje všetky údaje, ktoré sa na vás vzťahujú, napríklad vaše meno, vaša e-mailová adresa, vaše kontaktné údaje. Počas registrácie, dopytu, prieskumu atď. budeme spracovávať iba osobné údaje, ktoré ste nám sprostredkovali, oslovenie, meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Vami sprostredkované osobné údaje (oslovenie, meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo) sa uložia podľa zákona a v súlade so zákonnými nariadeniami. S vašimi údajmi budeme samozrejme zaobchádzať ako s dôvernými v súlade s predpismi o ochrane údajov a nepredáme ich tretím stranám ani inak neuvedieme na trh.


3.) Postúpenie údajov tretím stranám
Postúpenie vašich osobných údajov našim držiteľom licencie na konkrétny účel, aby mohli pre vás včas spracovať vybavenie objednávok, reklamácie alebo požiadavky týkajúce sa výrobkov. Na tento účel sme určili ustanovenia v zodpovedajúcej dohode o spoločnej zodpovednosti v súlade s čl. 26 GDPR. Pri dodávke tovaru sa musia vaše údaje o adrese postúpiť aj našim poskytovateľom prepravných služieb. S vašimi údajmi sú povinní zaobchádzať dôverne a používať ich výlučne na účely doručenia. Vaše platobné údaje sa odovzdajú poverenej úverovej inštitúcii na spracovanie platby. Ustanovení poskytovatelia služieb konajú iba podľa našich pokynov a sú zmluvne povinní dodržiavať nariadenia o ochrane údajov z dôvodu existujúcich vzťahov pri spracovaní objednávok podľa čl. 28 GDPR. Ďalšie postúpenie osobných údajov zákazníkov tretím stranám sa neuskutočňuje. Sme však oprávnení poskytnúť príslušným orgánom informácie o vašich údajoch v jednotlivých prípadoch, pokiaľ vyžiadajú tieto vaše údaje na účely plnenia zákonných právomocí (napr. trestné stíhanie).

Bez vášho súhlasu nepoužívame získané údaje na reklamné účely, účely trhu alebo prieskumy verejnej mienky.
Keď sa prihlásite na odber nášho newslettra, súhlasíte s použitím vášho meno a e-mailovej adresy na naše vlastné reklamné účely. Prihlásenie sa uskutočňuje v súlade s nariadeniami o ochrane údajov pomocou postupu dvojitého overenia e-mailovej adresy. Svoj súhlas na ukladanie a používanie vášho mena a e-mailovej adresy na zasielanie newslettra môžete odvolať kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti zaslaním e-mailu na adresu: info@ehrmann.de alebo zrušením odberu newslettra.


4.) Deti
Dbajte na to, aby nám deti mladšie ako 16 rokov nesprostredkovali žiadne osobné údaje bez súhlasu svojich rodičov alebo zákonného zástupcu. Odporúčame všetkým rodičom a zákonným zástupcom, aby poučili svoje deti o bezpečnom a uvedomelom zaobchádzaní s osobnými údajmi na internete. V žiadnom prípade nebudeme vedome ukladať osobné údaje detí, ktoré nám sprostredkovali bez súhlasu ich zákonných zástupcov, ani ich nebudeme používať žiadnym spôsobom, a ani ich neoprávnene neposkytneme tretím stranám.


5.) Cookies ehrmann.de

 

6.) Použitie doplnku sociálnych médií: Facebook

(1) Teraz používame nasledujúci doplnok sociálnych médií: Facebook. Používame pritom tzv. riešenie dvojitým kliknutím. To znamená, že pri návšteve našej stránky sa neposkytujú najskôr zásadne žiadne osobné údaje poskytovateľovi doplnku. Tlačidlo spoločnosti Facebook rozpoznáte podľa bieleho písmena „f“ na modrom pozadí. Ponúkame vám možnosť komunikovať priamo s poskytovateľom doplnku prostredníctvom tlačidla. Len ak kliknete na označené políčko a tým ho aktivujete, poskytovateľ doplnku dostane informáciu, že ste vyvolali príslušnú internetovú stránku našej online ponuky. Okrem toho sa sprostredkujú údaje uvedené v tomto vyhlásení. V prípade spoločnosti Facebook sa podľa poskytovateľa v Nemecku anonymizuje IP adresa ihneď po zhromaždení. Aktiváciou doplnku sa sprostredkujú teda vaše osobné údaje poskytovateľovi doplnku a tam sa uložia. Keďže poskytovateľ doplnku zhromažďuje údaje obzvlášť pomocou súborov cookie, odporúčame vám kliknúť na tlačidlo spoločnosti Facebook a odstrániť všetky súbory cookie pomocou bezpečnostných nastavení prehliadača.

(2) Nemáme žiadny vplyv na zhromaždené údaje a procesy spracovania údajov, ani nám nie sú známe úplný rozsah zhromažďovania údajov, účely spracovania alebo lehoty uchovávania. Nemáme k dispozícii žiadne informácie o vymazaní údajov zhromaždených prostredníctvom poskytovateľa doplnku.

(3) Poskytovateľ doplnku ukladá údaje zhromaždené o vás, ako profily používateľov a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo usporiadania svojej internetovej stránky podľa potreby. Takéto hodnotenie sa uskutočňuje obzvlášť (aj pre neprihlásených používateľov) na zobrazenie reklamy založenej na potrebách a na informovanie ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej internetovej stránke. Máte právo na námietky proti tvorbe týchto profilov používateľov, pričom na uplatnenie tohto práva sa musíte obrátiť na poskytovateľa doplnku. Prostredníctvom doplnku vám ponúkame možnosť vzájomne komunikovať so sociálnymi sieťami a inými používateľmi, aby sme mohli vylepšiť našu ponuku a pretvoriť ju zaujímavejším spôsobom pre vás ako používateľa. Právnym základom pre použitie doplnku je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR.

(4) Postúpenie údajov sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či máte konto u poskytovateľa doplnku a či ste tam prihlásení. Ak ste prihlásení u poskytovateľa doplnku, vaše údaje, ktoré zhromaždíme, sa budú priraďovať priamo k vášmu existujúcemu kontu u poskytovateľa doplnku. Keď stlačíte aktivované tlačidlo a napr. prepojíte stránku, poskytovateľ doplnku uloží tieto informácie aj do vášho používateľského konta a zdieľa ich verejne s vašimi kontaktmi. Odporúčame vám pravidelne sa odhlásiť po použití sociálnej siete, obzvlášť však pred aktiváciou tlačidla, týmto spôsobom sa môžete vyhnúť priradeniu k vášmu profilu u poskytovateľa doplnku.

(5) Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní prostredníctvom poskytovateľa doplnku nájdete vo vyhláseniach o ochrane údajov poskytovateľa uvedených nižšie. Získate tu aj ďalšie informácie o vašich príslušných právach a možnostiach nastavenia ochrany vášho súkromia.

(6) Adresa poskytovateľa doplnku a URL s informáciami o ochrane údajov:

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko

https://www.facebook.com/terms/

https://www.facebook.com/privacy/explanation/

https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

7.) Google Analytics
Pokiaľ ste udelili súhlas, na tejto internetovej stránke sa použije Google Analytics, služba analýzy webu spoločnosti Google LLC. Zodpovedným poskytovateľom služieb v EÚ je spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“).

Rozsah spracovania
Služba Google Analytics používa súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu vášho používania našej internetovej stránky. Informácie zhromaždené pomocou súborov cookie o vašom používaní tejto internetovej stránky sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Používame funkciu „anonymizeIP“ (tzv. IP maskovanie): Na základe aktivácie anonymizácie IP adresy na tejto internetovej stránke spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa prenáša celá IP adresa na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. IP adresa sprostredkovaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nezlúči s inými údajmi spoločnosti Google.

Počas vašej návštevy internetovej stránky sa o. i. zaznamenávajú nasledujúce údaje:

 • stránky, ktoré ste vyvolanie, vaša „história navštívených stránok“,
 • dosiahnutie „cieľov internetovej stránky“ (konverzie, napr. prihlásenia na odber newslettra, stiahnutia, nákupy),
 • vaše správanie používateľa (napr. kliknutia, doba zotrvania, miera odchodov),
 • vaša približná poloha (oblasť),
 • vaša IP adresa (v skrátenej forme),
 • technické informácie o vašom prehliadači a použitých koncových zariadeniach (napr. nastavenie jazyka, rozlíšenie obrazovky),
 • váš poskytovateľ internetových služieb,
 • URL sprostredkovateľa (cez ktorú internetovú stránku/ktorý reklamný materiál ste prešli na túto internetovú stránku).

Účel spracovania
Z poverenia prevádzkovateľa tejto internetovej stránky použije spoločnosť Google tieto informácie na vyhodnotenie vášho (pseudonymného) používania internetovej stránky a na zostavenie záznamov o aktivitách na internetovej stránke. Záznamy poskytované službou Google Analytics slúžia na analýzu výkonu našej internetovej stránky.

Príjemca
Príjemca údajov je spoločnosť

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

ako sprostredkovateľ. Preto sme so spoločnosťou Google uzavreli zmluvu o sprostredkovaní. Spoločnosť Google LLC so sídlom v Kalifornii, USA a prípadne aj americké úrady môžu mať prístup k údajom uloženým spoločnosťou Google.

 

Sprostredkovanie v tretích štátoch
Sprostredkovanie údajov do USA nie je možné vylúčiť.

Dĺžka uchovávania
Údaje, ktoré sme odoslali a prepojili so súbormi cookie, sa automaticky vymažú po 14 mesiacoch. Vymazanie údajov, ktorým uplynula dĺžka uchovávania, sa uskutočňuje automaticky jedenkrát za mesiac.

Okrem toho môžete zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní údajov vytvorených súborom cookie, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy), a v spracovaní týchto údajov spoločnosťou Google takým spôsobom, že
a. neposkytnete súhlas na použitie súboru cookie alebo
b. si TU stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača a deaktivujte službu Google Analytics.

Uchovávaniu súborov cookie môžete zabrániť aj zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača. Ak svoj prehliadač nakonfigurujete takým spôsobom, že bude odmietať všetky súbory cookie, môžu sa obmedziť funkcie na tejto a iných internetových stránkach.

 

8.) Právny základ a možnosť zrušenia
na toto spracovanie údajov je potrebný váš súhlas, čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť s účinnosťou do budúcnosti vyvolaním nastavení súborov cookie prostredníctvom odkazu Zmeňte svoj súhlas a tam zmeníte svoj výber.

Ďalšie informácie o podmienkach používania služby Google Analytics a ochrane údajov spoločnosti Google nájdete na odkaze https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ a na odkaze https://policies.google.com/?hl=de.

 

9.) Dĺžka spracovania údajov

Vaše údaje sa budú spracovávať iba tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie vyššie uvedených účelov spracovania. Preto zodpovedajúcim spôsobom platia právne základy uvedené v rámci účelov spracovania. Vzhľadom na používanie a dĺžku uchovávania súborov cookie, prihliadajte na tieto informácie vo vyhlásení o ochrane údajov a v nástroji na získanie súhlasu Consent-Tool.

 

10.) Bezpečnosť
Spoločnosť Ehrmann sa stará o bezpečnosť vašich osobných údajov. Starostlivo chránime vaše údaje pred stratou, sfalšovaním, manipuláciou, zničením a prístupom alebo uverejnením bez oprávnenia.

Radi vám kedykoľvek odpovieme na otázky týkajúce sa zhromažďovania, uchovávania a používania vašich údajov. Za týmto účelom sa obráťte na:

osobu poverenú ochranou údajov pán Peter Weigel

Telefón: +49 08333 301-0
Fax: +49 8333 301-310

E-mail: datenschutz(at)ehrmann.de

Vzhľadom na vaše osobné údaje, máte vo vzťahu k nám nasledujúce práva:

 • právo žiadať informácie o osobných údajoch, ktoré sme zhromaždili,
 • právo na opravu a právo na doplnenie vašich osobných údajov, ktoré sme zhromaždili,
 • právo na vymazanie a právo na obmedzenie spracovania údajov,
 • právo na prenosnosť údajov,
 • právo na námietku a zrušenie prostredníctvom e-mailu na adresu datenschutz@ehrmann.de.

Máte tiež právo na sťažnosť u dozorného orgánu na ochranu údajov o spracovaní vašich osobných údajov z našej strany.

Kompetentný orgán za našu spoločnosť je

Bavorský krajský úrad pre ochranu údajov (BayLDA)

Promenade 18

91522 Ansbach

 

Pokiaľ je vymazanie v rozpore so zákonnými alebo zmluvnými požiadavkami na uchovávanie, údaje zablokujeme.

EHRMANN SE

Stav: jún 2020