Tiráž

EHRMANN PRAHA s.r.o. 
IČO: 29148294 
DIČ: CZ29148294 
Registrácia vedená Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 203410

Ehrmann Praha s.r.o.
Sezemická 2757/2 
193 00 Praha 9
Česká republika  

EHRMANN SE
A.-Ehrmann-Straße 2
87770 Oberschönegg
Telefón: +49 8333 301-0
Fax: +49 8333 301-310
E-Mail: info(at)ehrmann.de
Internet: www.ehrmann.de

Riaditelia oprávnení k zastúpovaniu spoločnosti:
Christian Ehrmann, Markus Fehr, Johannes Schmid, Jürgen Taubert
Sídlo akciovej spoločnosti: Oberschönegg
Obchodný register: Okresný súd Memmingen
Registračné číslo: HRB 18947
Daňové identifikačné číslo podľa paragrafu 27a
zákona o DPH: DE 811249984

Realizácia:
Plan.net Technology GmbH
Brienner Str. 45a-d
80333 München
Telefon: +49 89 89 2050 30
www.plan-net.com

 

Právne informácie

Ochrana osobných údajov
D'alšie informácie podľa http://www.ehrmann.sk/ochrana-osobnych-udajov/

Obsah elektronickej ponuky
Informácie na týchto stránkach sú všeobecnej a nezáväznej povahy. Nedávame záruku na aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytnutých informácií. Nároky z zodpovednosti za škody hmotné alebo nehmotné spôsobené využitím alebo nevyužitím poskytnutých informácií alebo použitím nesprávnych alebo neúplných informácií sú v zásade vylúčené, pokiaľ nedôjde k újme na živote, zdraví alebo poranení alebo pokiaľ sa nejedná o úmyselné porušenie povinností alebo hrubú nedbalosť zo strany spoločnosti Ehrmann SE.
Všetky ponuky sú otvorené a nezáväzné. Spoločnosť Ehrmann si výslovne vyhradzuje právo vykonávať zmeny, doplňovania, alebo zrušenie časti stránok alebo celých stránok bez osobitného oznámenia alebo zverejnenia informácie.

Odkazy na ďalšie stránky
Stránka spoločnosti Ehrmann obsahuje odkazy na iné stránky. Spoločnosť Ehrmann SE výslovne prehlasuje, že nemá žiadny vplyv na úpravu a obsah týchto web stránok a že si tieto obsahy neprisvojuje Za tieto cudzie obsahy spoločnosť Ehrmann SE zodpovedá len vtedy, keď ich vziala na vedomie (t.j. vrátane protiprávneho alebo trestnoprávneho obsahu) a pokiaľ pre ňu je technicky možné a realizovateľné, aby zabránila ich využitiu (par. 7 a napr. Zákona o telekomunikáciách). V prípade odkazov sa jedná o "živé" (dynamické) odkazy. Ak spoločnosť Ehrmann SE zistí, že konkrétna ponuka, na ktorú bol vytvorený odkaz, má za následok občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť, odkaz na túto stránku zruší, pokiaľ je to technicky možné a realizovateľné.

Autorské právo
Sťahovanie alebo tlač jednotlivých textov, grafiky alebo obrázkov z našich stránok pre súkromné účely je povolené. Úplná alebo čiastočná reprodukcia, šírenie, poskytovanie (elektronické alebo iným spôsobom), úprava alebo použitie týchto stránok alebo textov, grafiky alebo obrázkov pre verejné alebo komerčné účely je na rozdiel od toho bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu zakázané.

Sťahovanie údajov, súborov a programov
Prevádzkovateľ internetových stránok nezodpovedá za škody spôsobené využitím poskytnutého softvéru, údajov, súborov alebo programov, najmä nie sa škody spôsobené nedostatočnou funkčnosťou alebo obsiahnutými vírmi v prípade programov alebo údajov, ktoré sa dá sťahovať z internetových stránok. To neplatí v prípade, ak by sa na strane spoločnosti Ehrmann SE alebo jej plnení alebo partneroch jednalo o úmyselnú alebo hrubú nedbalosť.
Bohužiaľ, nie je možné pri internetových prenosoch zaistiť 100% dôveryhodnosť a bezpečnosť. Nepreberáme zodpovednosť za škody, ktoré sú mimo nášho vplyvu, ktoré Vám môžu vzniknúť v dôsledku prerušenia, manipulácie alebo zneužitia informácií prenášaných cez internet.