Umwelt@Ehrmann

Spoločnosť Ehrmann vníma svoje úsilia o zlepšenie životného prostredia ako jeden dynamický proces.

Dôležitú úlohu tu tiež hrá integrovaný manažment nápadov, vďaka ktorému môže každý zamestnanec predkladať svoje návrhy, myšlienky a nápady v oblasti úspory zdrojov a životného prostredia. Skupina odborníkov tieto nápady pravidelne vyhodnocuje a realizuje vhodné opatrenia.

Ochrana prírody

Spoločnosť Ehrmann SE sa už mnoho rokov angažuje pre Nadáciu KulturLandschaft Günztal (odkaz na stránky v nemeckom jazyku), ktorá sa intenzívne zaoberá ochranou prírody, vzdelávaním v oblasti životného prostredia a ochranou krajiny v okolí sídla firmy.

Spoločnosť Ehrmann touto aktivitou podporuje napríklad nákupy plôch, ktoré po vykonaní rozsiahlej revitalizácie prispievajú k zachovaniu biologickej diverzity.

Originálny hnedý dobytok z Allgäu

Spoločnosť Ehrmann podporuje zachovanie originálneho hnedého dobytku z Allgäu, tradičného druhu dobytku, ktorému hrozí vyhynutie a ktorý je úzko spojený s rozvojom oblasti Allgäu z hľadiska mliekárenstva a výroby syrov.

Cieľom tejto podpory je zvýšenie súčasného stavu dobytku o počte 600 kusov a integrovanie originálneho hnedého dobytku z Allgäu pri zachovaní biologickej diverzity tým, že sa pastviny nachádzajú na chránených prírodných plochách.

www.guenztal.de (odkaz na stránky v nemeckom jazyku)

 

Energia

Od 2013 sú všetky národné prevádzky Ehrmann SE certifikované podľa DIN ISO EN 50001. To znamená zavedenie a udržiavanie systému energetického manažmenta.

Využívanie ekologických technológií s efektívnou spotrebou energií podľa aktuálneho stavu technického pokroku pre zmiernenie škodlivých dopadov na životné prostredie, pre optimalizáciu spotreby energií a znižovanie produkcie odpadov bolo stanovené predstavenstvom i pre firemnú politiku a odzrkadľuje sa v mnohých plánovaných a čiastočne už realizovaných opatreniach.

Preto bola v prevádzke Oberschönegg v roku 2014 uvedená do prevádzky bloková tepelná elektráreň, ktorá sa skladá z dvoch modulov po 1100 kW.

V ďalších rokoch má tento vlastný zdroj energie dodávať okolo 70% potrebnej ročnej spotreby. V kombinácii prepojenia elektrickej energie, tepla a chladenia nedôjde len k poklesu primárnej spotreby energie, ale tiež k 50% zníženiu emisií CO2. Ďalšie projekty na úsporu energií sú momentálne vo fáze prípravy.